• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Konkurs na koncepcję zagospodarowania "suchej fosy" w Lidzbarku Warmińskim

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania "suchej fosy" w Lidzbarku Warmińskim

W celu aktywizacji społeczeństwa oraz podjęcia dyskusji na temat kształtowania terenów publicznych, a także zachęcenia do twórczości i kreatywnych rozwiązań Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania "suchej fosy" w Lidzbarku Warmińskim (część działki nr 62/25 obręb nr 7 o powierzchni 0,85 ha). Termin zgłaszania prac konkursowych od 14 marca 2015 roku do 15 kwietnia 2016 roku. Laureat konkursu otrzyma nagrodę finansową, osoby wyróżnione nagrody rzeczowe.

"Sucha fosa", źródło: lidzbarkw.eu

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pod względem pomysłu i funkcjonalności koncepcji zagospodarowania terenu. Priorytetem jest wyeksponowanie zabytkowych murów obronnych oraz  kaskady wodnej, a także rozplanowania elementów zieleni czy małej architektury. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest uzyskanie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, która mogłaby pełnić funkcję miejsca spotkań i spacerów (również dla osób niepełnosprawnych) oraz kameralnych wydarzeń kulturalnych. Dla terenu objętego konkursem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty ochroną konserwatorską, wymaga wkomponowania i małej ingerencji w otoczenie.

Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna:

a) studenci uczelni wyższych o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna,
b) osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna lub budownictwo.

Uczestnikami konkursu nie mogą być:

a) osoby będące członkami Jury Konkursowego,
b) osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu,
c) osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu, w tym pracownicy Organizatora.

Ocena prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej, a także poprawne uzupełnienie karty zgłoszeniowej i niezbędnych do Regulaminu załączników.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

- walory kompozycji tworzące specyficzny charakter miejsca, a zarazem wpisujące się w istniejącą już przestrzeń,
- realność, jakość i ekonomiczność proponowanych rozwiązań,
- funkcjonalność proponowanych rozwiązań.

Przewidziano jedną nagrodę główną w wysokości 2000,00 zł oraz trzy wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych o wartości do 150 zł brutto każda. Ponadto, jeśli dana koncepcja lub jej część zostanie wykorzystana, Organizator umieści na obszarze konkursowym informację na temat Laureata Konkursu.

Ogłoszenie konkursu, regulamin wraz z niezbędnymi dokumentami, mapami oraz dokumentacją fotograficzną zamieszczono na Portalu Miejskim www.lidzbarkw.eu oraz Facebooku Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, gdzie 29 kwietnia zostaną również ogłoszone wyniku konkursu.

Materiały Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim

Dołączone pliki (na stronie Urzędu Miasta):

Share