Czwartkowe Spotkania z Historią w Braniewie oraz odsłonięcie płyty poświęconej Marcinowi Laternie

  • Drukuj

Dnia 23 sierpnia 2018 r. w Spichlerzu Mariackim w Braniewie odbył się kolejny wykład w ramach „Czwartkowych Spotkań z Historią”. W tym roku wydarzenia te są współorganizowane przez Powiat Braniewski oraz Miasto Braniewo w ramach konkursu ogłoszonego dla organizacji pozarządowych.

Tym razem gościem Towarzystwa Miłośników Braniewa był o. jezuita dr Aleksander Jacyniak - proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce. Organizator konferencji w Braniewie w 2015 r. poświęconej 450 rocznicy przybycia jezuitów do Braniewa.

Jest On absolwentem Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie oraz  Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - Instytutu Teologii Duchowości  (2009 doktorat). W roku 1985 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Jana Pawła II. W przeszłości dyr. Domu Rekolekcyjnego w Gdyni, dyr. Domu Formacji Duchowej w Kaliszu, przełożony (superior) kaliskiej wspólnoty ojców i braci jezuitów, kustosz Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, wykładowca na Papieskim Wydz. Teologicznym w Warszawie oraz w Instytucie Teologiczno-Katechetycznym w Gródku Podolskim na Ukrainie, dyr. Biura Misyjnego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, kustosz Muzeum im. św. Andrzeja Boboli, asystent krajowy Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Autor wielu książek, m.in. „Świat ludzkich kryzysów” „ Ze świętym Józefem na przełomie tysiącleci” „Antykryzysowy poradnik biblijny”, „Refleksje na trudny czas”  czy „Zrozumieć bliźniego”.

Temat obecnej prezentacji brzmiał: „Marcin Laterna i inni polscy jezuici z okresu, w którym On żył”. Za nim prelegent doszedł do Marcina Laterny to najpierw wspomniał o jezuicie Piotrze Skardze”, który wprawdzie nie posiadał bezpośrednich związków z Braniewem ale współpracował z Marcinem Laterną. Prowadzący wspomniał też o jezuitach mających bezpośredni wpływ z naszym miastem, a mianowicie o Jakubie Wujku oraz Andrzeju Boboli.

Marcin Laterna był jednym z najsłynniejszych polskich Jezuitów – tuż po wspomnianym Skardze i Wujku. Urodził się w Drohobyczu. Wstąpił do zakonu w Braniewie 10 maja 1570 r. Prawdopodobnie był pierwszym polskim jezuitą w Braniewie. Tutaj w latach 1570-1571 odbył nowicjat, a w latach 1575-1578 był wykładowcą. Następnie został  profesorem Akademii w Wilnie, a następnie przełożonym zakonu OO. Jezuitów we Lwowie. Był kapelanem króla Stefana Batorego i kaznodzieją króla Zygmunta III, na którego dworze  pracował z ks. Piotrem Skargą. Był autorem wielu prac teologicznych w tym najważniejszej: pierwszego w języku polskim modlitewnika „Harfa duchowna”, który tylko w XVII w. miał 17 wydań. Wspomnianemu modlitewnikowi prowadzący poświęcił dłuższy wykład.

Nie ulega wątpliwości, że należał do grona wybitnych jezuitów polskich II połowy XVI wieku. Jeszcze w czasie studiów rozpoczął ożywioną działalność misyjną, dając się poznać jako znakomity kaznodzieja. Już w 1576 roku spotkał się z królem Stefanem Batorym, przed którym głosił kazania w Malborku. Kazania te wywarły wielkie wrażenie na królu i jego dworze. Jako kapelan obozowy wziął udział w trzech wyprawach moskiewskich.

Już po pierwszej wyprawie Stefan Batory powołał go na urząd kapelana i kaznodziei królewskiego. Urząd ten pełnił aż do śmierci Batorego. Królowi wystawił piękne świadectwo w mowie pogrzebowej, podnosząc jego cnoty i wychwalając jego wielkie zasługi dla Rzeczypospolitej. Przepych dworu, na którym zwalczał niemoralność, nie przesłonił mu ludzkiej biedy. Podczas podróży króla po Rzeczpospolitej głosił kazania w kościołach i spowiadał, odwiedzał chorych w szpitalach i przytułkach, zwalczał lichwę, symonię, zabobony, czary  i magię, legalizował związki niesakramentalne, trudził się nad sprowadzeniem innowierców do Kościoła katolickiego. Po opuszczeniu dworu królewskiego Laterna pracował przy kościele św. Barbary w Krakowie, a następnie został posłany jako przełożony do Lwowa. Także tu rozwinął nie tylko rozległą działalność duszpasterską, posługując przede wszystkim na ambonie  i w konfesjonale, lecz także z woli arcybiskupa Jana Dymitra Solikowskiego trudził się nad unią z Kościołem prawosławnym. Wziął też udział w zawarciu unii brzeskiej.

Zginął śmiercią męczeńską z rąk protestantów szwedzkich w drodze powrotnej ze Szwecji, w którym to wyjeździe zastąpił Piotra Skargę. W tym roku mija jego 440 rocznica jego męczeńskiej śmierci.

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania przeszli przed budynek Zespołu Szkół Zawodowych gdzie na murach byłego Gimnazjum Hosianum odbyło się odsłonięcie płyty poświęconej Marcinowi Laternie. Na wstępie powitała wszystkich dyrektor ZSZ Joanna Sokół, która po zagajeniu i przypomnieni, że jest to czwarta płyta poświęcona jezuitom po: Possevino, Boboli i Sarbiewskim, oddała głos Prezesowi TMB Zbigniewowi Kędziorze. Po krótkim wystąpieniu oraz wymienieniu fundatorów płyty, którymi było Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim oraz Towarzystwo Miłośników Braniewa, poprosił o odsłonięcie płyty Wicestarostę Braniewskiego Artura Mieczńca oraz członka Zarządu TMB – skarbnika Aleksandrę Balcerak. Po odsłonięciu płyta poświęcona została przez o. Aleksandra Jacyniaka. Po ceremonii odsłonięcia Prezes TMB podziękował wszystkim (w tym asystującym harcerzom) za udział w uroczystości, a następnie zaprosił wszystkich do zwiedzania Muzeum Ziemi Braniewskiej.

Następny wykład, który odbędzie się 27 września br. poprowadzi Artur Mieczaniec, a tematem wykładu będzie życie mieszkańców Braniewa w okresie powojennym.