• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Projekty imprez

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim dnia 29.12.2009r. podpisało umowę z o dofinansowanie 3 projektów: „ Dom Warmiński- Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii”, „Dom Warmiński – Integracja różnych narodowości na terenie Warmii”, „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii” z Instytucją Zarządzającą – Województwem Warmińsko – Mazurskim. Projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Celem projektów jest promocja walorów turystycznych Warmii poprzez organizację , promocję imprez i wydarzeń kulturalnych popularyzujących region w innych obszarach kraju i za granicą.

Projekty będą wspólnie realizowane z udziałem Stowarzyszenia „Dom Warmiński”– jako Lidera a także Powiatów Braniewskiego, Lidzbarskiego, Olsztyńskiego oraz Miasta Lidzbark Warmiński i Gminy Reszel jako partnerów.

Realizacja poszczególnych działań w ramach projektów pozwoli na zintegrowaną promocje walorów turystycznych i kulturowych obszaru , wskazując rodzaje produktów turystycznych, które powinny być rozwijane oraz regionów atrakcyjnych dla turystów mających unikatowe znaczenie dla regionu.

1. „ Dom Warmiński – Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii” - termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidziano na marzec 2010r. natomiast termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to grudzień 2011r. Całkowity koszt projektu wynosi 648 000,00 zł w tym kwota dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 479 825,00 zł co stanowi 85 % wartości projektu , pozostałe 168 175,00 zł - 15 % stanowi wkład własny partnerów.

2. „Dom Warmiński – Integracja różnych narodowości na terenie Warmii”- termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidziano na marzec 2010r. natomiast termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to grudzień 2011r. Całkowity koszt projektu wynosi 625 900,00 zł w tym kwota dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 502 299,00 zł co stanowi 85 % wartości projektu , pozostałe 123 601,00 zł - 15 % stanowi wkład własny partnerów.

3. „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”- termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidziano na marzec 2010r. natomiast termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to grudzień 2011r.

Całkowity koszt projektu wynosi 620 900,00 zł w tym kwota dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 494 734,01 zł co stanowi 85 % wartości projektu , pozostałe 126 165,99 zł - 15 % stanowi wkład własny partnerów. współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2- Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej . Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” wspólnie z Powiatem Braniewskim, Lidzbarskim, Olsztyńskim , Gminą Reszel i Gminą Miejską Lidzbark Warmiński będzie realizował następujące imprezy:

„Dom Warmiński - Integracja różnych narodowości na terenie Warmii”

• 43 „Międzynarodowy Festiwal muzyki organowej”. Frombork – czerwiec – sierpień 2010 i 2011r. W ramach imprezy istnieje możliwość poznania światowej sławy wykonawców muzyki organowej oraz popularyzacja muzyki klasycznej, jak również zapoznanie się z bogatą historią Warmii, walorów kulturowych powiatu braniewskiego i miasta Frombork „Perły Warmii”.

• III Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy w Bałdach (gm. Purda) lipiec 2010 i 2011r. Impreza plenerowa zorganizowana zgodnie z tradycją. Inscenizacja wjazdu na Warmii nowego biskupa i związana z tym całodniowa biesiada pełna warmińskich akcentów i odwołań do lokalnego obyczaju. Celem jest promowanie Warmii, budowanie wśród mieszkańców poczucia tożsamości regionalnej oraz wyodrębnienie historyczne i kulturowe różnic między Warmią a Mazurami.

• Spotkania Warmińskie – Gietrzwałd i Woryty – lipiec 2010 i 2011r. Organizowane w gminie Gietrzwałd w celu zbliżenia dawnych i obecnych mieszkańców Warmii, ożywienia wspomnień, ukazania dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych Warmii. Poza tym towarzyszą modlitwy w Sanktuarium Maryjnym, wykłady, wystawy, koncerty, spektakle, teatralne, imprezy sportowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, zabawy i spotkania mieszkańców.

• „Watra – Spotkania Pogranicza” - Głębock – Braniewo – sierpień 2010 i 2011r. Impreza przedstawiająca różnorodności etnicze mieszkańców Warmii, integrująca różne narodowści oraz nawiazująca do tradycyjnych zabaw poszczególnych kultur.

• „Muzyka Czterech Kultur” - Polska, Białoruś, Ukraina, Niemcy – koniec sierpnia, początek września 2010r. Miejscem tej imprezy jednodniowej jest stadion w babiaku gm. Lidzbark Warmiński w Powiecie Lidzbarskim, a celem integracja mniejszości narodowych.

• „Swiato Urożaju” - Dożynki, Pieniężno – wrzesień 2010 i 2011r. W ramach imprezy jest przedstawienie różnorodności etnicznej mieszkańców Warmii, nawiązanie do tradycyjnych zabaw związanych z dożynkami, jak również promocja lokalnych wytwórców zdrowej żywności i wystawa plonów.

• Dożynki Wojewódzkie – Lidzbark Warmiński wrzesień 2010r. Celem zadania jest integracja i promocja powiatu jako regionu rolniczego oraz podsumowanie i docenienie wysiłku rolników i ludzi związanych z rolnictwem w Powiecie Lidzbarskim.

• II Konferencja Popularno – Naukowa „Krańce Europy” - Braniewo październik 2010r. Tematem konferencji jest zapoznanie się z zarysem historii Warmii z uwzglednieniem roli Braniewa i jego promocja, przedstawienie produktu turystycznego w celu zwiększenia świadomości mieszkańców i zapoznania się z bogatą historią Braniewa.

• IV Spotkanie „Kolędy Czterech Kultur” - Braniewo grudzień 2010r. Impreza świąteczna prezentująca zespoły muzyki sakralnej, promująca chóry jako sposób na spędzanie wolnego czasu, oraz przedstawiająca różnorodności etnograficzne współczesnej Warmii.

• IV „Kulinarne Świąteczne Spotkania Warmińskie” - Braniewo grudzień 2010r. Tematem imprezy są przede wszystkim kulinaria, a w szczególności nauka gotowania, wystawa zdrowej żywności, promocja lokalnych wytwórców zdrowej żywności oraz ukazanie kuchni różnych mniejszości.

„Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”

• Konferencja - „Historia Warmińskiej Kolei Żelaznej” Braniewo – kwiecień 2010r. Tematem konferencji jest omówienie historii Warmii poprzez pryzmat kolei w celu zwiększenia świadomości technicznej mieszkańców. Wzbudzenie zainteresowania młodzieży sposobem spędzania wolnego czasu organizowaniem warsztatów modelarskich.

• Warmińskie Spotkania z Historią – Wojna Głodowa 1414r. zajęcie Fromborka czerwiec 2010r. Inscenizacja pola bitwy jako wyraz nauki historii na żywo poprzez omówienie nieznanej historii Fromborka i jego roli w wojnie 1414r., pokaz uzbrojenia rycerskiego i techniki wojskowej z przełomu XIV i XV w.

• Althing – X Festiwal Wczesnośredniowieczny, Braniewo – lipiec 2010 i 2011r. Celem festiwalu jest nauka historii na żywo poprzez pokaz wczesnośredniowiecznego stylu życia mieszkańców Europy, pokaz uzbrojenia, technik walki z X, XI w. oraz przedstawienie obozu Wikingów, Prusów i Słowian.

• Wydanie albumu „Zabytki Powiatu Braniewskiego w akwarelach: lipiec 2010r. Dystrybucja albumu będzie się odbywała na terenie Powiatów: Braniewskiego, Olsztyńskiego i Lidzbarskiego oraz Gminy Reszel, w Punktach Informacji Turystycznej na terenie Warmii, wydziałach promocji w/w jednostek, Muzeach, Zamkach, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie Warmii ukazując piękna sztuki architektonicznej ora promując historię Warmii.

• „Osada Warmów” - Piknik wczesnośredniowieczny w Starym Siedlisku sierpień 2010 i 2011r. W ramach imprezy odbędzie się pokaz wczesnośredniowiecznego stylu życia mieszkańców Europy, pokaz uzbrojenia i technik walki z X, XI w., przedstawienie życia w osadzie Warmów w celu promocji nieznanych walorów turystycznych Warmii.

• Dni Dziedzictwa Warmii - „Zabytki na Warmii” - Konferencja naukowa – zamek Lidzbark Warmiński 2010r. Celem Konferencji jest poznanie bogatego dziedzictwa kulturowego Warmii, zapoznanie się z zabytkami Warmii i ich historią oraz kszatałtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej.

• Widowisko Plenerowe - „Proces Barbary Zdunk” - Reszel wrzesień 2010 i 2011r. Od września 2010 do sierpnia 2011r. zrealizowane zostaną warsztaty teatralne z uczestnikami widowiska, natomiast 21 sierpnia 2011r. w 200 rocznicę egzekucji zaprezentowane zostanie widowisko plenerowe upamiętniające wydarzenie.

• „Cavata na olsztyńskim zamku. Czwartki z Kopernikiem” 2010r. Opracowanie scenariusza dla około godzinnego multidyscyplinarnego programu artystyczno-historycznego, który łącząc różne formy artystyczne oraz prezentacyjne stanowi cykliczną ofertę kulturalną związaną z Kopernikiem, jest atrakcyjną formą promocji Kopernika wśród mieszkańców i turystów.

• Wydanie pozycji Książkowej – reprintu „Ilustrowany przewodnik po mazurach Pruskich i Warmii” z 1922 aut. Mieczysława Orłowskiego 2011r. Wydanie z okazji zbliżającej się 90 (1922 – 2012) rocznicy reprintu przewodnika M. Orłowskiego – uzupełnionego o współczesny opis, wraz z rozszerzeniem o inne nieopisane w pozycji miejscowości atrakcyjne turystycznie. Dystrybucja książki będzie się odbywała na terenie Powiatów: Braniewskiego, Olsztyńskiego i Lidzbarskiego oraz Gminy Reszel, w Punktach Informacji Turystycznej na terenie Warmii, wydziałach promocji w/w jednostek, Muzeach, Zamkach, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie Warmii ukazując piękna sztuki architektonicznej ora promując historię Warmii.

• Napoleonida w Jonkowie – marzec 2011r. Tłem historycznym zainicjowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie imprezy plenerowej stały się wydarzenia mające miejsce ponad dwa wieki wcześniej. Imprezie widowiskowej o charakterze cyklicznym towarzyszy sesja naukowa z udziałem wykładowców Uniwerystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dzięki czemu istnieje możliwość zapoznania się z tłem historycznym imprezy. Dodatkową atrakcję stanowi wystawa oryginalnych eksponatów z epoki odnalezionych w Jonkowie i okolicach, oraz możliwość spotkania samego Napoleona Bonaparte. Impreza poszerzona w 2008r. o zawody strzeleckie.

• Warmińskie spotkania z historią – Wojna Zakonu z Litwą – oblężenie Ritterswerde 1385r. - Frombork – czerwiec 2011r. Inscenizacja mająca na celu omówienie i naukę historii na żywo

„Dom Warmiński – Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii” - Rok 2010:

• Wydawnictwo – ilustrowany przewodnik po Warmii „Kalendarium Imprez na lata 2010 – 2011”, 2010r. Przewodnik zwaierający materiał tekstowy oraz stosowną dokumentację fotograficzną. Dystrybucja książki będzie się odbywała na terenie Powiatów: Braniewskiego, Olsztyńskiego i Lidzbarskiego oraz Gminy Reszel, w Punktach Informacji Turystycznej na terenie Warmii, wydziałach promocji w/w jednostek, Muzeach, Zamkach, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie Warmii ukazując piękna sztuki architektonicznej ora promując historię Warmii.

• Warmiński Piknik Rodzinny – maj Lidzbark Warmiński 2010r. Impreza mająca na celu integrację środowiska lokalnego i rodzinnego, prowadzenie wszelkiego rodzaju konkursów, loterii fantowej oraz występ zespołu muzycznego i kabaretów.

• Koncert Muzyki Poważnej – maj 2010r. Koncert orkiestry symfonicznej odbędzie się w Lidzbarskim Domu Kultury mając na celu popularyzację muzyki poważnej i pobudzenie wrażliwości muzycznej ludzi.

• I Przegląd Małych Form Teatralnych „ Warmińskie Impresje” 29-30 maj 2010r. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, a miejscem - scena plenerowa przy Wysokiej Bramie. Celem jest rozwijanie i kształtowanie wrażliwości młodych ludzi na sztukę, odnowienie i kontynuacja tradycji lidzbarskiego teatru dworskiego, ukazanie piękna Warmii oraz promocja twórczości autorów związanych z Warmią. Na zakończenie przeglądu planowany jest spektakl teatralny grupy z Węgajt.

• Warmiński Rajd Rowerowy – 26 czerwiec 2010r. Miejscem będą okolice Lidzbarka Warmińskiego w celu poznawania pięknych zakątków Warmińskich i popularyzacja turystyki rowerowej. • V „Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy”. Braniewo – czerwiec 2010 i 2011r. Impreza rodzinna mająca na celu poznanie historii, zabytków oraz walorów krajobrazowych historycznej Warmii oraz zainteresowanie młodzieży możliwością spędzania wolnego czasu. Rajd przebiegać będzie 5 wytyczonymi trasami rowerowymi z metą w Braniewie.

• „Spływ Kajakowy Wodami Warmii” - Nowa Pasłęka – czerwiec 2010 i 2011r. Impreza mająca na celu promocję turystyki kajakowej jako aktywnej formy wypoczynku w ramach turystyki kulturowej. Rzekami: Pasłęka, Wałsza, Bauda oraz akwenu Zalewu Wiślanego uczestnicy zapoznają się z mało dostępnymi szklakami kajakowymi pólnocnej Warmii.

• Piknik lotniczy, Gryźliny (gm. Stawiguda) – czerwiec 2010 i 2011r. Moc podniebnych atrakcji i program artystyczny służy promocji marki Warmia. Przedsięwzięcie ma wyrazisty i innowacyjny aspekt promocyjny – popularyzuje żeglugę powietrzną w wymiarze cywilnym i wojskowym oraz promuję region i tą część powiatu olsztyńskiego, przez którą przebiega granica Warmii i Mazur.

• II „Międzynarodowe Biennale Bursztynu” - Frombork – lipiec sierpień 2010r. Wspaniałe święto jubilerów i bursztynników w kaplicy św. Anny. Impreza promująca bursztyn jako naturalny surowiec specyficzny dla polskiego wybrzeża oraz promocja Fromborka jako miejsca przynależnego do tradycji polskiego bursztynnictwa.

• V „Regaty Żeglarskie o Bursztyn Kopernika” - Frombork sierpień 2010 i 2011r. Regaty organizowane na Zalewie Wiślanym w pobliżu Fromborka. Celem jest popularyzacja turystyki żeglarskiej, integracja środowisk turystycznych oraz propagowanie walorów krajoznawczych i kulturowych Warmii, w tym urokliwego akwenu Zalewu Wiślanego.

• Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej sierpień 2010r. W Zamku Biskupów Warmińskich cykl koncertów w celu doskonalenia zawodowego młodych muzyków, animowania kultury lokalnej i podnoszenia świadomości muzycznej regionu oraz kaształtowania nowych odbiorców muzyki klasycznej.

• V „Międzynarodowe Warmińskie Spotkania twórcze” Braniewo – Frombork – sierpień 2010 i 2011r. Podczas pleneru malarskiego na terenie Braniewa i okolic przewidziana edukacja artystyczna mieszkańców, rozwijanie i wyszukiwanie talentów artystycznych oraz promocja lokalnych artystów i Warmii.

• Plener artystyczny „Siedem Tłustych Dni na Rzecz Wsi” - Stare Siedlisko (Gm. Wilczęta) – sierpień 2010 i 2011r. Impreza mająca na celu promocję zdrowego trybu życia, form rekreacji jako odnowę sił fizycznych i psychicznych poprzez kontakt z naturą oraz przedstawienie wsi – nie tylko jako miejsce pracy, ale również jako miejsce wypoczynku.

• Warmiński rajd kolejowy – piknik rodzinny – Braniewo – sierpień 2010 i 2011r. Poprzez zapoznanie się ze szlakami kolejowymi północnej Warmii możliwość integracji środowisk turystycznych, promocja turystyki oraz propagowanie walorów krajoznawczych i kulturowych Warmii, a dodatkowo planowana promocja lokalnych specjałów kulinarnych.

• „Życie Bajką Jest” - 20 marca Lidzbark Warmiński 2011r. Impreza mająca na celu propagowanie twórczości regionu Warmii poprzez zapoznanie z twórczością Ireny Kwinto – warmńskiej bajkopisarki, rozwijanie umiejętności plastycznych, popularyzacja wśród dzieci i młodzieży legend warmińskich, promowanie walorów turystycznych i historycznych powiatu lidzbarskiego oraz umożliwianie własnej twórczości literackiej w zakresie prozy i poezji.

Realizacja projektów pozwoli na rozszerzenie oferty turystycznej obszaru historycznej Warmii, zwiększenie jej atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zwiększenie aktywności działających na tym terenie organizacji turystycznych w jej kształtowaniu i promocji. Dzięki realizacji projektów wydłużony zostanie również sezon turystyczny, zwiększenie nakładów na promocję turystyki a także poprawa jej jakości, która będzie służyła optymalnemu wykorzystaniu istniejących na tym obszarze walorów turystycznych a zarazem zachętą dla turystów na odwiedzenie tego obszaru również w innych miesiącach niż miesiące letnie.

Jowita Lewtak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Dom Warmiński”

Rekreacja

Wszystkie podmioty świadczące usługi w zakresie turystyki i wypoczynku kuszą potencjalnych urlopowiczów: bliskością do jeziora, umiejscowieniem w lesie oraz licznymi rozrywkami m.in.: możliwością wędkowania na własnych stawach rybnych, siłownią, basenem, bilardem, możliwością wypożyczenia sprzętu pływającego (łódki, kajaki, żaglówki, rowery wodne), kortami tenisowymi, sauną, możliwością nauki jazdy konnej, możliwością grilowania, itp. Wszystkie te usługi są dosyć powszechne, jednak na Warmii znaleźliśmy kilka miejsc, w których turyści mogą spędzić czas aktywnie, a co najważniejsze, w nieco inny sposób.

Dodaj swoją ofertę turystyczną!

Oferta rekreacyjna Warmii: