Sylwetki laureatów konkursu „Przyjaciel Warmii” 2013

Kapela Rogóżanie
Kapela powstała we wsi Rogóż w Gminie Lidzbark Warmiński w sierpniu 1991 roku. Tworzy ją 13 osób, które w ludowych strojach warmińskich wykonują pieśni ludowe i biesiadne, a ich występom towarzyszą m. in. akordeon, trąbka, bęben czy diabelskie skrzypce charakterystyczne dla regionu warmińskiego. Kapela Rogóżanie uczestniczy w różnego rodzaju festynach, dożynkach gminnych i powiatowych oraz w targach rolniczych. Bierze udział w konkursach, przeglądach wojewódzkich oraz ogólnokrajowych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Suchaczu w roku 2012 zajęła pierwsze miejsce. Dodatkowo Kapela Rogóżanie reprezentuje region warmiński na przeglądach międzynarodowych, m. in. w Szwecji, Niemczech i Holandii.


Jacek Iwulski
Pan Jacek Iwulski jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdańsku o specjalności fotografia. Dokumentuje istotne wydarzenia zaistniałe na Ziemi Warmińskiej. Jest to człowiek zaangażowany w pracę lokalnego Cechu Rzemiosł Różnych, od lat 70-tych związany ze Sztabem Operacji 1001 – Frombork. Honorowy Obywatel Fromborka. Autor i koordynator wielu akcji promujących region, autor i fundator setek zdjęć historycznych użytych bezpłatnie w wydawnictwach i wystawach promujących Warmię w kraju i za granicą. Członek zespołu redakcyjnego wydającego publikacje „Historia Braniewskiej Fary”, „Braniewo wczoraj i dziś”.


Lech Jan Nitkowski
Pan Lech Jan Nitkowski jest Burmistrzem Barczewa od 2006 roku, a także Przewodniczącym Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Olsztyńskiego. Wszystkie inicjatywy i zrealizowane projekty, które stały się sukcesami Gminy Barczewo i przyczyniły się do rozwoju i promocji gminy, nie byłyby możliwe bez bezpośredniego zaangażowania Burmistrza. Należą do nich między innymi: projekt „Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie” współfinansowany ze środków UE – za który pan Nitkowski otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja roku 2011” oraz Laur Najlepszy z Najlepszych za rozwój społeczno-gospodarczy regionu Warmii i Mazur; projekt „Wzrost aktywności turystycznej Gminy Barczewo, poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego” – remont i konserwacja obiektów zabytkowych w Barczewie. Dopełnieniem tej działalności na rzecz gminy i regionu Warmii jest osobiste zaangażowanie Lecha Nitkowskiego w działalność organizacji pozarządowych w gminie Barczewo np. realizacja pomysłu na projekt szlaku pieszo-rowerowego „Warmińska niteczka”.


Józef Mika
Pan Józef Mika jest kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Pikniku w Gminie Lidzbark Warmiński. Rzeźbiarz, malarz, pasjonat malarstwa pejzażowego i dużej rzeźby plenerowej. Zajmuje się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Organizuje plenery malarskie i rzeźbiarskie, a także międzynarodowe plenery osób niepełnosprawnych w Górowie Iławeckim. Pan Mika jest animatorem miejscowego ruchu kulturowego, współpracował też z Radiem Olsztyn.


Maciej Zbigniew Ciborowski
Pan Maciej Ciborowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej – Wydział Architektury. W 1977 roku obronił pracę dyplomową „Rewaloryzacja zespołu staromiejskiego w Reszlu”, na podstawie której wykonał studium rewaloryzacji Zespołu Staromiejskiego, a projekt został sfinansowany przez Wojewódzkiego Konserwatora w Olsztynie. Dodatkowo na bazie jego pracy dyplomowej powstał Plan Przestrzennego Zagospodarowania Miasta dla części staromiejskiej w Reszlu. Pan Ciborowski był inicjatorem Festiwalu „Polsko-Niemieckie Dni Sztuki” w Reszlu – imprezy kulturalnej o wymiarze europejskim, z udziałem wielu artystów i ludzi świata kultury. Stały konsultant prac i opieki nad zabytkami na terenie Reszla i Województwa Warmińsko-mazurskiego.


Folklorystyczny zespół śpiewaczy Reszelanie
Zespół Reszelanie powstał w roku 1986. Kultywuje kulturę ludową Warmiaków i Mazurów. Uczestnik wielu przeglądów, konkursów i festiwali krajowych i zagranicznych. Laureat i zdobywca I miejsca Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Mrągowie i Jezioranach. Trzykrotny laureat Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Polski Ziem Północnych i Krajów Nadbałtyckich w Gdańsku. Zespół Reszelanie został uhonorowany odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”. W roku 2005 członkowie zespołu założyli stowarzyszenie kulturalne „Reszelanie”, które jest popularyzatorem kultury Warmiaków. Od 8 lat jest organizatorem Festiwalu Kultury Ludowej „Równianka”.


Ksiądz Prałat dr Jacek Wojtkowski
Ksiądz dr Jacek Wojtkowski jest proboszczem parafii katedralnej we Fromborku, Kanonikiem Honorowym Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku. Od 2006 roku jest archidiecezjalnym konserwatorem zabytków, a do 2003 roku pełni funkcję adiunkta w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno-Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych UWM. Specjalizuje się w antropologii kultury, antropologii religii, w historii Kościoła, szczególnie w zakresie ekumenizmu, historii Warmii i Mazur, kultury ewangelickiej i katolickiej na Warmii i Mazurach. Ks. Prałat zamierza podjąć starania o wpisanie Wzgórza Katedralnego we Fromborku na list światowego dziedzictwa UNESCO. Aktywnie współpracuje z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Fundacją im. Mikołaja Kopernika, Fundacją na Rzecz Warmii.


Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz
Pani Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek – historia sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku Kustosza – Kierownika Działu Sztuki w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Zorganizowała ponad 100 wystaw, była tez autorem wystawy pn. „Niebo widziane z ziemi”, która otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w roku 1983. W 1992 roku założyła Fundację im. Mikołaja Kopernika we Fromborku. Której celem jest promowanie nauki, kultury i sztuki polskiej oraz upamiętnianie postaci Mikołaja Kopernika. Pani Elżbieta jest pomysłodawcą i organizatorem akcji pn. „Kolekcja dla Braniewa” – pozyskane dzieła sztuki stanowią depozyt w miejskiej bibliotece w Braniewie. Ponadto jest bardzo zaangażowana w organizowanie i prowadzenie wykładów i prelekcji dla młodzieży i dorosłych. Za swoją dotychczasową pracę została wyróżniona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za działalności na rzecz upowszechniania kultury.

Ksiądz Prałat mgr Leszek Galica
Ksiądz prałat Leszek Galica jest proboszczem w parafii św. Katarzyny w Braniewie, jednocześnie pełni funkcję wicedziekana Dekanatu Braniewskiego. Jest współorganizatorem Biegu Papieskiego, Festiwalu Czterech Kultur czy koncertu kolęd Braniewskiej Bazylice Mniejszej. Wspólnie ze zgromadzeniem Sióstr św. Katarzyny propaguje nauki głoszone przez założycielkę tego zgromadzenia błogosławioną Reginę Protmann.