Mawern (Mawry)

Mawern, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, Warszawa 1885.

Mawern albo Mavern (niem.), osada na Warmii, powiat. licbarski, st. p. Arnsdorf, 210 mk. (1856 r.) i 960 mr. obszaru. Według Kętrz. (O ludn. pol. w Prusiech, str. 548) były dobra Mavern r. 1486 w posiadaniu Jana Czoła z Czechowic (Jahn Czolle v. Czechovitz). R. 1366 dnia 28 września potwierdza biskup warmiński Jan, że widział przywilej poprzednika swego Hermana, wystawiony dla wsi Mawern. Wówczas wieś ta obejmowała 22 włók; potem wykazało się, że tam jeszcze było 6 1/2 włók nadwyżki, tak, że obecnie wieś ta ma 28 1/2 włók. Te nadajemy teraźniejszemu sołtysowi Henrykowi Wegener do obsadzenia; jemu zaś samemu nadajemy 3 1/2 włóki wolnych, pobierać ma także połowę czynszu od karczmy; kary od mniejszych sądów i 3 części kar od większych. Będzie miał dalej prawo łowienia ryb w jez. Bowgen dla własnej potrzeby; gdyby łowił ryby na sprzedaż, traci prawo rybołóstwa. Od każdej włóki będzie nam płacił 2 korce żyta na św. Marcin, a proboszczowi od każdego pługu 1 korzec żyta i tyleż owsa. Od drugich włók będą mieszkańcy płacili 1/2 grzywny (mediam marcam denarorium) na Boże Narodzenie. „Graniciae dictae villae sunt primo incipiendo a villa Petirswald circa fontem scaturientem usque ad villam Krummeyn jacentem circa lacum Kytz procedendo, et abhinc usque ad granicis eundo, donec ad granicas villae Freymarkt, quae procedent iterato granicas villae Petirswalde, ubi ab inicio sunt inceptae. Datum in Castro nostro Heilsberg”. (Ob. Cod. dipl. Warm. II, str. 411). R. 1375 d. 11. list. nadaje biskup warmiński Henryk III wsi tej 5 włók boru; za czynsz wynoszący 8 szkudów i 2 kury od włóki (ob. Cod. dipl. Warm. II, str. 548). Lustracya z r. 1656 donosi, że wieś ta miała podówczas 28 1/2 włók, 7 gburów, 1 sołtysa; czynsz wynosił 44 1/2 korcy owsa, 50 kur, 12 gęsi i 39 flor. 1 gr. 12 fen. (Ob. Zeitschrift fur die Gesch. Ermlands – 1880, str. 236).
Kś. Fr.https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df182281997824b4%26domain%3Ddomwarminski.pl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fdomwarminski.pl%252Ffbc8eb5978e8%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=arial&href=http%3A%2F%2Fdomwarminski.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D489%3Amawern%26catid%3D52%3Aslownik-geograficzny-krolestwa-polskiego%26Itemid%3D182&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=

Share