Ryn Reszelski

Ryn Reszelski, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IX, Warszawa 1889.

6.) R. al. Schellen v. Schelden, wś na niem. Warmii, pow. reszelski, par. Glockstein, 89 dm., 452 mk., 995 ha. Kapituła warmińska powierza „honesto viro Scheiden prutheno” 62 włók dla lokacyi wsi, quae Ryn debet nuncapari iure hereditario”. Utrzymuje on 10 włók, l włókę wolną jako sołtys, 2 włóki na służbę konną i zwykłe warunki, 12 lat wolności; mieszkańcy wsi płacą od włóki 1/2 grzywny i 2 korce pszenicy i 2 kurczęta. Scheiden ma trzecią część dochodów z wszystkich praw sądowych a w razie gdy chwyci złoczyńcę ma także trzecią część. Prawo rybołówstwa „cum parvis instrumentis” mają wszyscy mieszkańcy „more pruthenorum” tak w rzece Ryn, nad którą wieś położona, jak i „in solitudine”. Po działach między biskupem a kapitułą dostała się ta wieś (in terra Barthen) do posiadłości biskupa. Jan II potwierdza przywilej sołtysowi Nicolaus Smith r. 1361. Pierwotnie była wś wspólną posiadłością biskupa i kapituły. Przywilej na karczmę dano r. 1359 i 1380. Jest to wieś gburska, dziś, a może i dawniej, polska.
Ad. N.