Przyjaciel Warmii – Regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU HONOROWEGO „PRZYJACIEL WARMII”

W intencji popularyzacji regionalnej tożsamości i krajobrazu kulturowego Warmii oraz honorowania osób i działań podnoszących atrakcyjność turystyczną regionu, Zarząd Stowarzyszenia „Dom Warmiński” ustanowił honorowy tytuł „Przyjaciel Warmii”.

§ 1.

1. Tytuł stanowi wyróżnienie i nadawany jest osobom bądź instytucjom za doniosłe dokonania naukowe, kulturalne, organizatorskie w obszarze ochrony dziedzictwa i rewitalizacji krajobrazu kulturowego Warmii a także zasłużonym w rozwijaniu regionalnej gospodarki turystycznej. 

2. Laureat tytułu otrzymuje certyfikat nadania tytułu oraz nagrodę w postaci statuetki.

3. Laureat ma prawo używania logo Stowarzyszenia zgodnie z odrębnym regulaminem

§ 2

1. Honorowy tytuł „Przyjaciel Warmii” przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Kapitule przewodniczy Prezes Zarządu.

3. Biuro Kapituły prowadzi Biuro Stowarzyszenia „Dom Warmiński”.

§ 3

Kapituła corocznie może przyznać jeden tytuł „Przyjaciel Warmii” w poszczególnych dziedzinach działalności.

§ 4

1. Kandydatów do tytułu „Przyjaciel Warmii” zgłaszać mogą osoby fizyczne, środowiska, organizacje, instytucje i członkowie Kapituły w terminie do 31 marca każdego roku.

2. Zgłoszenia kandydatur mogą być przesyłane pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, ul. Kard.Wyszyńskiego 37,

11-100 Lidzbark Warmiński lub poczta elektroniczną na adres:

lot.warmia@wp.pl

§ 5

1. Zgłoszenie kandydatury do honorowego tytułu „Przyjaciel Warmii” powinno zawierać:

1/ imię i nazwisko lub nazwę kandydata do tytułu,

2/ adres zamieszkania lub siedziby kandydata,

3/ uzasadnienie zgłoszenia kandydatury.

4/ nazwę organizacji lub nazwisko osoby zgłaszającej wraz z podpisem.

§ 6

Wręczenie nagrody nastąpi w lipcu każdego roku.

Regulamin zatwierdzony 

uchwałą Nr 8/2011 z dnia 25.07.11 r

Zarządu Stowarzyszenia

„Dom Warmiński”

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Jarosław Kogut