Projekty imprez

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim dnia 29.12.2009r. podpisało umowę z o dofinansowanie 3 projektów: „ Dom Warmiński- Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii”, „Dom Warmiński – Integracja różnych narodowości na terenie Warmii”, „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii” z Instytucją Zarządzającą – Województwem Warmińsko – Mazurskim. Projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Celem projektów jest promocja walorów turystycznych Warmii poprzez organizację , promocję imprez i wydarzeń kulturalnych popularyzujących region w innych obszarach kraju i za granicą.

Projekty będą wspólnie realizowane z udziałem Stowarzyszenia „Dom Warmiński”– jako Lidera a także Powiatów Braniewskiego, Lidzbarskiego, Olsztyńskiego oraz Miasta Lidzbark Warmiński i Gminy Reszel jako partnerów.

Realizacja poszczególnych działań w ramach projektów pozwoli na zintegrowaną promocje walorów turystycznych i kulturowych obszaru , wskazując rodzaje produktów turystycznych, które powinny być rozwijane oraz regionów atrakcyjnych dla turystów mających unikatowe znaczenie dla regionu.

1. „ Dom Warmiński – Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii” – termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidziano na marzec 2010r. natomiast termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to grudzień 2011r. Całkowity koszt projektu wynosi 648 000,00 zł w tym kwota dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 479 825,00 zł co stanowi 85 % wartości projektu , pozostałe 168 175,00 zł – 15 % stanowi wkład własny partnerów.

2. „Dom Warmiński – Integracja różnych narodowości na terenie Warmii”- termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidziano na marzec 2010r. natomiast termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to grudzień 2011r. Całkowity koszt projektu wynosi 625 900,00 zł w tym kwota dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 502 299,00 zł co stanowi 85 % wartości projektu , pozostałe 123 601,00 zł – 15 % stanowi wkład własny partnerów.

3. „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”- termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidziano na marzec 2010r. natomiast termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to grudzień 2011r.

Całkowity koszt projektu wynosi 620 900,00 zł w tym kwota dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 494 734,01 zł co stanowi 85 % wartości projektu , pozostałe 126 165,99 zł – 15 % stanowi wkład własny partnerów. współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2- Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej . Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” wspólnie z Powiatem Braniewskim, Lidzbarskim, Olsztyńskim , Gminą Reszel i Gminą Miejską Lidzbark Warmiński będzie realizował następujące imprezy:

„Dom Warmiński – Integracja różnych narodowości na terenie Warmii”

• 43 „Międzynarodowy Festiwal muzyki organowej”. Frombork – czerwiec – sierpień 2010 i 2011r. W ramach imprezy istnieje możliwość poznania światowej sławy wykonawców muzyki organowej oraz popularyzacja muzyki klasycznej, jak również zapoznanie się z bogatą historią Warmii, walorów kulturowych powiatu braniewskiego i miasta Frombork „Perły Warmii”.

• III Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy w Bałdach (gm. Purda) lipiec 2010 i 2011r. Impreza plenerowa zorganizowana zgodnie z tradycją. Inscenizacja wjazdu na Warmii nowego biskupa i związana z tym całodniowa biesiada pełna warmińskich akcentów i odwołań do lokalnego obyczaju. Celem jest promowanie Warmii, budowanie wśród mieszkańców poczucia tożsamości regionalnej oraz wyodrębnienie historyczne i kulturowe różnic między Warmią a Mazurami.

• Spotkania Warmińskie – Gietrzwałd i Woryty – lipiec 2010 i 2011r. Organizowane w gminie Gietrzwałd w celu zbliżenia dawnych i obecnych mieszkańców Warmii, ożywienia wspomnień, ukazania dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych Warmii. Poza tym towarzyszą modlitwy w Sanktuarium Maryjnym, wykłady, wystawy, koncerty, spektakle, teatralne, imprezy sportowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, zabawy i spotkania mieszkańców.

• „Watra – Spotkania Pogranicza” – Głębock – Braniewo – sierpień 2010 i 2011r. Impreza przedstawiająca różnorodności etnicze mieszkańców Warmii, integrująca różne narodowści oraz nawiazująca do tradycyjnych zabaw poszczególnych kultur.

• „Muzyka Czterech Kultur” – Polska, Białoruś, Ukraina, Niemcy – koniec sierpnia, początek września 2010r. Miejscem tej imprezy jednodniowej jest stadion w babiaku gm. Lidzbark Warmiński w Powiecie Lidzbarskim, a celem integracja mniejszości narodowych.

• „Swiato Urożaju” – Dożynki, Pieniężno – wrzesień 2010 i 2011r. W ramach imprezy jest przedstawienie różnorodności etnicznej mieszkańców Warmii, nawiązanie do tradycyjnych zabaw związanych z dożynkami, jak również promocja lokalnych wytwórców zdrowej żywności i wystawa plonów.

• Dożynki Wojewódzkie – Lidzbark Warmiński wrzesień 2010r. Celem zadania jest integracja i promocja powiatu jako regionu rolniczego oraz podsumowanie i docenienie wysiłku rolników i ludzi związanych z rolnictwem w Powiecie Lidzbarskim.

• II Konferencja Popularno – Naukowa „Krańce Europy” – Braniewo październik 2010r. Tematem konferencji jest zapoznanie się z zarysem historii Warmii z uwzglednieniem roli Braniewa i jego promocja, przedstawienie produktu turystycznego w celu zwiększenia świadomości mieszkańców i zapoznania się z bogatą historią Braniewa.

• IV Spotkanie „Kolędy Czterech Kultur” – Braniewo grudzień 2010r. Impreza świąteczna prezentująca zespoły muzyki sakralnej, promująca chóry jako sposób na spędzanie wolnego czasu, oraz przedstawiająca różnorodności etnograficzne współczesnej Warmii.

• IV „Kulinarne Świąteczne Spotkania Warmińskie” – Braniewo grudzień 2010r. Tematem imprezy są przede wszystkim kulinaria, a w szczególności nauka gotowania, wystawa zdrowej żywności, promocja lokalnych wytwórców zdrowej żywności oraz ukazanie kuchni różnych mniejszości.

„Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”

• Konferencja – „Historia Warmińskiej Kolei Żelaznej” Braniewo – kwiecień 2010r. Tematem konferencji jest omówienie historii Warmii poprzez pryzmat kolei w celu zwiększenia świadomości technicznej mieszkańców. Wzbudzenie zainteresowania młodzieży sposobem spędzania wolnego czasu organizowaniem warsztatów modelarskich.

• Warmińskie Spotkania z Historią – Wojna Głodowa 1414r. zajęcie Fromborka czerwiec 2010r. Inscenizacja pola bitwy jako wyraz nauki historii na żywo poprzez omówienie nieznanej historii Fromborka i jego roli w wojnie 1414r., pokaz uzbrojenia rycerskiego i techniki wojskowej z przełomu XIV i XV w.

• Althing – X Festiwal Wczesnośredniowieczny, Braniewo – lipiec 2010 i 2011r. Celem festiwalu jest nauka historii na żywo poprzez pokaz wczesnośredniowiecznego stylu życia mieszkańców Europy, pokaz uzbrojenia, technik walki z X, XI w. oraz przedstawienie obozu Wikingów, Prusów i Słowian.

• Wydanie albumu „Zabytki Powiatu Braniewskiego w akwarelach: lipiec 2010r. Dystrybucja albumu będzie się odbywała na terenie Powiatów: Braniewskiego, Olsztyńskiego i Lidzbarskiego oraz Gminy Reszel, w Punktach Informacji Turystycznej na terenie Warmii, wydziałach promocji w/w jednostek, Muzeach, Zamkach, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie Warmii ukazując piękna sztuki architektonicznej ora promując historię Warmii.

• „Osada Warmów” – Piknik wczesnośredniowieczny w Starym Siedlisku sierpień 2010 i 2011r. W ramach imprezy odbędzie się pokaz wczesnośredniowiecznego stylu życia mieszkańców Europy, pokaz uzbrojenia i technik walki z X, XI w., przedstawienie życia w osadzie Warmów w celu promocji nieznanych walorów turystycznych Warmii.

• Dni Dziedzictwa Warmii – „Zabytki na Warmii” – Konferencja naukowa – zamek Lidzbark Warmiński 2010r. Celem Konferencji jest poznanie bogatego dziedzictwa kulturowego Warmii, zapoznanie się z zabytkami Warmii i ich historią oraz kszatałtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej.

• Widowisko Plenerowe – „Proces Barbary Zdunk” – Reszel wrzesień 2010 i 2011r. Od września 2010 do sierpnia 2011r. zrealizowane zostaną warsztaty teatralne z uczestnikami widowiska, natomiast 21 sierpnia 2011r. w 200 rocznicę egzekucji zaprezentowane zostanie widowisko plenerowe upamiętniające wydarzenie.

• „Cavata na olsztyńskim zamku. Czwartki z Kopernikiem” 2010r. Opracowanie scenariusza dla około godzinnego multidyscyplinarnego programu artystyczno-historycznego, który łącząc różne formy artystyczne oraz prezentacyjne stanowi cykliczną ofertę kulturalną związaną z Kopernikiem, jest atrakcyjną formą promocji Kopernika wśród mieszkańców i turystów.

• Wydanie pozycji Książkowej – reprintu „Ilustrowany przewodnik po mazurach Pruskich i Warmii” z 1922 aut. Mieczysława Orłowskiego 2011r. Wydanie z okazji zbliżającej się 90 (1922 – 2012) rocznicy reprintu przewodnika M. Orłowskiego – uzupełnionego o współczesny opis, wraz z rozszerzeniem o inne nieopisane w pozycji miejscowości atrakcyjne turystycznie. Dystrybucja książki będzie się odbywała na terenie Powiatów: Braniewskiego, Olsztyńskiego i Lidzbarskiego oraz Gminy Reszel, w Punktach Informacji Turystycznej na terenie Warmii, wydziałach promocji w/w jednostek, Muzeach, Zamkach, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie Warmii ukazując piękna sztuki architektonicznej ora promując historię Warmii.

• Napoleonida w Jonkowie – marzec 2011r. Tłem historycznym zainicjowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie imprezy plenerowej stały się wydarzenia mające miejsce ponad dwa wieki wcześniej. Imprezie widowiskowej o charakterze cyklicznym towarzyszy sesja naukowa z udziałem wykładowców Uniwerystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dzięki czemu istnieje możliwość zapoznania się z tłem historycznym imprezy. Dodatkową atrakcję stanowi wystawa oryginalnych eksponatów z epoki odnalezionych w Jonkowie i okolicach, oraz możliwość spotkania samego Napoleona Bonaparte. Impreza poszerzona w 2008r. o zawody strzeleckie.

• Warmińskie spotkania z historią – Wojna Zakonu z Litwą – oblężenie Ritterswerde 1385r. – Frombork – czerwiec 2011r. Inscenizacja mająca na celu omówienie i naukę historii na żywo

„Dom Warmiński – Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii” – Rok 2010:

• Wydawnictwo – ilustrowany przewodnik po Warmii „Kalendarium Imprez na lata 2010 – 2011”, 2010r. Przewodnik zwaierający materiał tekstowy oraz stosowną dokumentację fotograficzną. Dystrybucja książki będzie się odbywała na terenie Powiatów: Braniewskiego, Olsztyńskiego i Lidzbarskiego oraz Gminy Reszel, w Punktach Informacji Turystycznej na terenie Warmii, wydziałach promocji w/w jednostek, Muzeach, Zamkach, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie Warmii ukazując piękna sztuki architektonicznej ora promując historię Warmii.

• Warmiński Piknik Rodzinny – maj Lidzbark Warmiński 2010r. Impreza mająca na celu integrację środowiska lokalnego i rodzinnego, prowadzenie wszelkiego rodzaju konkursów, loterii fantowej oraz występ zespołu muzycznego i kabaretów.

• Koncert Muzyki Poważnej – maj 2010r. Koncert orkiestry symfonicznej odbędzie się w Lidzbarskim Domu Kultury mając na celu popularyzację muzyki poważnej i pobudzenie wrażliwości muzycznej ludzi.

• I Przegląd Małych Form Teatralnych „ Warmińskie Impresje” 29-30 maj 2010r. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, a miejscem – scena plenerowa przy Wysokiej Bramie. Celem jest rozwijanie i kształtowanie wrażliwości młodych ludzi na sztukę, odnowienie i kontynuacja tradycji lidzbarskiego teatru dworskiego, ukazanie piękna Warmii oraz promocja twórczości autorów związanych z Warmią. Na zakończenie przeglądu planowany jest spektakl teatralny grupy z Węgajt.

• Warmiński Rajd Rowerowy – 26 czerwiec 2010r. Miejscem będą okolice Lidzbarka Warmińskiego w celu poznawania pięknych zakątków Warmińskich i popularyzacja turystyki rowerowej. • V „Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy”. Braniewo – czerwiec 2010 i 2011r. Impreza rodzinna mająca na celu poznanie historii, zabytków oraz walorów krajobrazowych historycznej Warmii oraz zainteresowanie młodzieży możliwością spędzania wolnego czasu. Rajd przebiegać będzie 5 wytyczonymi trasami rowerowymi z metą w Braniewie.

• „Spływ Kajakowy Wodami Warmii” – Nowa Pasłęka – czerwiec 2010 i 2011r. Impreza mająca na celu promocję turystyki kajakowej jako aktywnej formy wypoczynku w ramach turystyki kulturowej. Rzekami: Pasłęka, Wałsza, Bauda oraz akwenu Zalewu Wiślanego uczestnicy zapoznają się z mało dostępnymi szklakami kajakowymi pólnocnej Warmii.

• Piknik lotniczy, Gryźliny (gm. Stawiguda) – czerwiec 2010 i 2011r. Moc podniebnych atrakcji i program artystyczny służy promocji marki Warmia. Przedsięwzięcie ma wyrazisty i innowacyjny aspekt promocyjny – popularyzuje żeglugę powietrzną w wymiarze cywilnym i wojskowym oraz promuję region i tą część powiatu olsztyńskiego, przez którą przebiega granica Warmii i Mazur.

• II „Międzynarodowe Biennale Bursztynu” – Frombork – lipiec sierpień 2010r. Wspaniałe święto jubilerów i bursztynników w kaplicy św. Anny. Impreza promująca bursztyn jako naturalny surowiec specyficzny dla polskiego wybrzeża oraz promocja Fromborka jako miejsca przynależnego do tradycji polskiego bursztynnictwa.

• V „Regaty Żeglarskie o Bursztyn Kopernika” – Frombork sierpień 2010 i 2011r. Regaty organizowane na Zalewie Wiślanym w pobliżu Fromborka. Celem jest popularyzacja turystyki żeglarskiej, integracja środowisk turystycznych oraz propagowanie walorów krajoznawczych i kulturowych Warmii, w tym urokliwego akwenu Zalewu Wiślanego.

• Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej sierpień 2010r. W Zamku Biskupów Warmińskich cykl koncertów w celu doskonalenia zawodowego młodych muzyków, animowania kultury lokalnej i podnoszenia świadomości muzycznej regionu oraz kaształtowania nowych odbiorców muzyki klasycznej.

• V „Międzynarodowe Warmińskie Spotkania twórcze” Braniewo – Frombork – sierpień 2010 i 2011r. Podczas pleneru malarskiego na terenie Braniewa i okolic przewidziana edukacja artystyczna mieszkańców, rozwijanie i wyszukiwanie talentów artystycznych oraz promocja lokalnych artystów i Warmii.

• Plener artystyczny „Siedem Tłustych Dni na Rzecz Wsi” – Stare Siedlisko (Gm. Wilczęta) – sierpień 2010 i 2011r. Impreza mająca na celu promocję zdrowego trybu życia, form rekreacji jako odnowę sił fizycznych i psychicznych poprzez kontakt z naturą oraz przedstawienie wsi – nie tylko jako miejsce pracy, ale również jako miejsce wypoczynku.

• Warmiński rajd kolejowy – piknik rodzinny – Braniewo – sierpień 2010 i 2011r. Poprzez zapoznanie się ze szlakami kolejowymi północnej Warmii możliwość integracji środowisk turystycznych, promocja turystyki oraz propagowanie walorów krajoznawczych i kulturowych Warmii, a dodatkowo planowana promocja lokalnych specjałów kulinarnych.

• „Życie Bajką Jest” – 20 marca Lidzbark Warmiński 2011r. Impreza mająca na celu propagowanie twórczości regionu Warmii poprzez zapoznanie z twórczością Ireny Kwinto – warmńskiej bajkopisarki, rozwijanie umiejętności plastycznych, popularyzacja wśród dzieci i młodzieży legend warmińskich, promowanie walorów turystycznych i historycznych powiatu lidzbarskiego oraz umożliwianie własnej twórczości literackiej w zakresie prozy i poezji.

Realizacja projektów pozwoli na rozszerzenie oferty turystycznej obszaru historycznej Warmii, zwiększenie jej atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zwiększenie aktywności działających na tym terenie organizacji turystycznych w jej kształtowaniu i promocji. Dzięki realizacji projektów wydłużony zostanie również sezon turystyczny, zwiększenie nakładów na promocję turystyki a także poprawa jej jakości, która będzie służyła optymalnemu wykorzystaniu istniejących na tym obszarze walorów turystycznych a zarazem zachętą dla turystów na odwiedzenie tego obszaru również w innych miesiącach niż miesiące letnie.

Jowita Lewtak

Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Dom Warmiński”