Przywilej lokacyjny Bałąga

Prezentujemy Państwu przywiej lokacyjny wsi Bałąg. Tłumaczenie tekstu zawdzięczamy P. Rafałowi Zasańskiemu.

1361. 31. Oktober, Frauenburg. Vrschreibung für Preussen über 8 Hufen am See Ballingen. [Źródło: CDW, Bd. II, nr 403, s. 414].

Nos Henricus prepositus Hermannus decanus Johannes custos Totumque Capitulum Eccl[esie] Warm[iensis] scire volumus ? quos pro agris in Campo Garonisch iuxta Allenstein, quos possiderunt Wiskant Musligente Meleuke luban et Santke fratres prutheni vtilitate Capituli nostri suadente euidenti commutamus et nicholominus concedimus seu conferimus prenominatis fratribus suisque heredibus vtriusque sexus leg[ittimis] et succ[essoribus] Octo Mansos circa lacum Balingen sitos, Hac condicione interiecta, quod sex mansi de predictis octo mansis omnibus dictis fratribus et eorum h[eredibus] vtriusque sexus ac succ[essoribus] leg[ittimis] in solidum pertineant et equaliter, Duo vero mansi superstites soli Wiscant prenominato et ipsius h[eredibus] v[triusque] s[exus] et succ[essoribus] leg[ittimis] pertineant, cui scilicet Wis cant ipsos duos mansos contulimus ? consideratis eius serucijs ex gracia speciali Jure pruthenicali, quo equites in Gudekus suos habent possidendos. De quibus etc. (Ein Reiterdienst zur Landwehr mit Burgenbau und den gewöhnlichen, auf das Schloss Allenstein zu entrichtenden Abgaben; Fisherei im See Ballingen mit kleinen Gezeuge, mit Hamen und Stocknetzen für ihren Tisch; 30 M[ark] Wehrgeld; 9 Freijahre) Datum Vrowenburg A[nno] d[omini] Mo ccco lxo primo In vigilia omnum sanctorum.

[TRANSLACJA]:

 31. Października 1361 r., Frombork. Zapis dla Prusów ośmiu łanów położonych nad jeziorem Bałąg.

My Henryk prepozyt, dziekan Herman, kustosz Jan i cała kapituła kościoła warmińskiego jawnym czynimy i postanawiamy dla pożytku Kapituły naszej oddać w posiadanie braciom pruskim Wiskantowi, Musligente, Meleuke, Lubanowi i Santke posiadaczom ziemi na polu Garonisch koło Olsztyna, oraz ich prawdziwym dziedzicom i prawowitym spadkobiercom osiem łanów pod uprawę, położonych przy jeziorze Bałąg. Wśród tych okoliczności z sześciu łanów spośród wymienionych ośmiu, rzeczeni bracia oraz ich prawdziwi dziedzice i prawowici następcy obu płci zapłacą nam stosowną sumę. Zaś z dwóch pozostałych łanów jedynie potomni i prawowici następcy Wiscanta z tytułu prawa pruskiego będą służyć jednym koniem na terenie ziemi Gudekus. Z pozostałych rzeczy: (jedna służba pospolita konna, obowiązek renowacji i budowy umocnień, oraz pomoc przy budowie zamku w Olsztynie, pozwolenie połowu ryb w jeziorze Bałąg przy pomocy małych narzędzi, oraz polowania przy użyciu sideł na własne potrzeby; podatek graniczny 30 grzywien; 9 lat wolnych). Datowano we Fromborku, roku pańskiego tysiąc trzysta sześćdziesiątego pierwszego w wigilię wszystkich świętych.