Witamy na stronie Stowarzyszenia DOM WARMIŃSKI

Znajdziecie tu wiele informacji i ciekawostek dotyczących Warmii. Warmia – historyczny region kulturowy jest obszarem działania Stowarzyszenia.
Wspólnie z instytucjami i organizacjami zajmującymi
się promocją historii i kultury oraz hobbystami i poszukiwaczami ciekawostek historycznych zrzeszonymi w Stowarzyszeniu chcemy odkrywać Warmię dla turystów, ale także dla jej mieszkańców. Chcemy zachęcić
do poznawania, odwiedzania i promowania Warmii.

DOM WARMIŃSKI w swoich działaniach podkreśla wartość kulturową regionu, sprzyja także jego potencjałowi turystycznemu, podejmuje inicjatywy związane
z odnową i popularyzacją warmińskiej tożsamości, dziedzictwa i krajobrazu.

Członkowie Stowarzyszenia

Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój gospodarki turystycznej Warmii poprzez udostępnianie i popularyzowanie jej dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie wspiera
i promuje turystykę jako źródła wzrostu ekonomicznego, równoważenia rynku pracy oraz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej w powiatach i gminach obejmujących obszar historycznej Warmii. Prowadzi działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Warmii.

Stowarzyszenie realizuje swoje założenia dzięki współpracy wszystkich członków oraz zainteresowanych podmiotów.
Odkrywanie Warmii dla turystów, a także dla mieszkańców, rewitalizacja tożsamości kulturowej i przyrodniczej regionu jest naszym zdaniem szansą na rozwój dla historycznych miast „warmińskich”.

Formuła organizacji turystycznej (Stowarzyszenie jest Lokalną Organizacja Turystyczną, działa na mocy Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej) pozwala, by jej członkami były firmy, samorządy i osoby prawne.