Marek Świątecki – pastele

Marek Świątecki – o sobie

Szukając swego miejsca w życiu podejmowałem się wielu bardzo różnych zajęć i właściwie zawsze (może właśnie dzięki tej różnorodności) znajdowałem w tym dużą przyjemność.

Miałem swój zespół muzyczny, w którym grałem na flecie. Byłem aktorem eksperymentalnego teatru studenckiego; byłem akustykiem i „nadwornym” scenografem legendarnego „NIEBA”, w którym czasem także śpiewałem i grywałem na instrumentach perkusyjnych. Jako instruktor k-o szkoliłem gospodynie klubów wiejskich. Organizowałem widownię i zajmowałem się reklamą Teatru w Olsztynie. Malowałem i sprzedawałem obrazy na ulicach Paryża. Byłem dyrektorem programowym Radia WAMA, a dla Radia Olsztyn pisałem i nagrywałem satyryczne „Poradniki dla prawdziwych mężczyzn”. Zaprojektowałem też kilka plakatów, kalendarzy i okładek płyt. Mam „na sumieniu” scenografie i dyrektorowanie Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie, a także scenariusz, scenografię i produkcję widowiska do obrazów Edvarda Muncha „Taniec życia” (także dla TVP).

Nade wszystko jednak największą przyjemność sprawia mi malarstwo, z którym „przyjaźnię się” od ponad 30 lat. Moje „spécialité de la maison” to portret, w którym penetruję głębie charakterów moich modeli, a od niedawna także pejzaż, malowany pastelami, medium do tego wprost idealnym.

Obrazy z mojego najnowszego cyklu „W stronę lasu”, publikowane notabene w amerykańskim „International Artist Magazine”, to właściwie forma dokumentacji miejsca, w jakim od niedawna mieszkam, piękna jakim mam przyjemność cieszyć się każdego dnia. Tkwiąc niejako wewnątrz mojego pejzażu, nie mogłem tego nie namalować i nagle okazało się, że takie malowanie to właściwie wyrażanie najprostszych emocji – zachwytu towarzyszącego obserwacji natury, czysta radość tworzenia.

Dlaczego – paradoksalnie – szukamy miejsc niezakłóconych działalnością człowieka; dlaczego tak intensywnie i tak kojąco na nas oddziałują? Z pewnością tu właśnie możemy uświadomić sobie wielką prawdę: jesteśmy maleńką cząstką natury i tu właśnie możemy spróbować odnaleźć „swoje miejsce w szeregu”.

Ważniejsze wystawy:

– 1977 – Klub „NIEBO” – Olsztyn – wystawa autorska
– 1977 – Miejski i Międzyzwiązkowy Dom Kultury – Olsztyn
– 1978 – II Ogólnopolska Wystawa Sztuki Studenckiej – Warszawa
– 1979 – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki „Ruch” – Olsztyn
– 1983 – Wojewódzki Dom Kultury – Olsztyn – wystawa autorska
– 1989 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Olsztyn – wystawa autorska
– 2002 – Wystawa Malarstwa, Rysunku, Grafiki i Rzeźby – Gdańsk’2002
– 2003 – Galeria „U Artystów” – Olsztyn – „Pastele z Zielonej Doliny” – wystawa autorska
– 2003 – Galeria „Obora” – Glotowo – grupa „Dziady Pruskie”
– 2003 – Nadleśnictwo Kudypy – wystawa autorska (655-lecie Gronit)
– 2003 – Galeria BWA – Olsztyn – „Olsztynskie klimaty” (650-lecie Olsztyna)
– 2004 – Galeria BWA – Olsztyn – „W stronę lasu” – wystawa autorska
– 2004 – VII Międzynarodowy Wiosenny Salon Pasteli – Yvetot – Francja
– 2004 – Maison du Tourisme – Buzancais – France – wystawa autorska
– 2004 – II Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz
– 2005 – Brama Chełmińska – Muzeum – Brodnica
– 2005 – Międzynarodowy Wiosenny Salon Pasteli – Honfleur – Francja

Marek Świątecki-about myself

Searching for my place in life, I took up many, highly differentiated occupations and generally, every time (maybe thanks to that variety) I found a lot of pleasure in them.

I used to have my own music group where I played the flute. I used to be an actor of an experimental student theater, I was the acoustician and the „home” scenographer of „NIEBO” group, where sometimes I also sang and played percussion instruments. As a cultural-educational instructor I used to train hostesses of village clubs. I organized the house at events and was involved in promotion of the Theater in Olsztyn (Poland). I used to paint and sell pictures in the streets of Paris. I used to be the program director at Radio WAMA, as well as write and record satirical „Recommendations for True Men” for Polish Radio. I also designed a number of posters, calendars and covers for records. I delivered scenography and managed the Castle Meetings „Let’s Sing Poetry” in Olsztyn as well as the script, scenography and production of a performance based on paintings by Edvard Munch „The Dance of Life” (also for Polish Television).

Above all, however, I find my greatest pleasure in painting that I have been on „friendly terms” with for over 30 years. My „spécialité de la maison” is portrait painting offering the opportunity to penetrate the depths of character of my models and, since recently, also the landscape painted in pastels, the medium that is simply ideal for that purpose.

Paintings in my most recent cycle „Pastels from Green Valley”, are really a form of documentation of the place where I have resided since recently, the beauty that I have pleasure to enjoy every day. Imbedded somehow within my landscape I could not resist painting it and suddenly it appeared that such painting represents expressing the simplest emotions – enchantment with observation of the nature, pure joy of creating.

Why – paradoxically – we are looking for places that have not been spoiled by human activities; why they have such an intense and comforting influence on us? It is there where we can realize the important truth: we are a minute particle of the nature and there we can try to find „our own place in line”.

Most important exhibitions:

1977 – Club „NIEBO” – Olsztyn – solo
1977 – MiMDK – Olsztyn – group
1978 – II National Exhibition of Student’s Art – Warszawa
1979 – Club MPiK „Ruch” – Olsztyn
1983 – WDK – Olsztyn – solo
1989 – WSP – Olsztyn – solo
2002 – Exhibition of Painting, Drawing, Grafik and Sculptor – Gdańsk’2002
2003 – Gallery „U Artystow” – Olsztyn – „Pastels from The Green Valley” – solo
2003 – Gallery „Obora” – Glotowo – group „Dziady Pruskie”
2003 – Gallery BWA – Olsztyn – „Olsztynskie klimaty” (650 anniversary of Olsztyn)
2003 – Forestry Kudypy – solo (655 anniversary of Gronity)
2004 – Gallery BWA – Olsztyn – „Towards the forest” – solo
2004 – VII Spring International Salon of Pastel – Yvetot – France
2004 – Post-outdoor, Debno – Gallery BWA – Gorzow Wlkp. – Szczecin – Poland
2004 – /July – November/ Saison Polonaise en France „Nova Polska” – Buzancais,
Luant, Chateauroux, Deols, Poinconnet, Montierchaume – France – solo
2004 – II International Biennial Pastel – Nowy Sacz – Poland
2005 – Chełmiska Gate – Museum – Brodnica – Poland – solo
2005 – International Salon of Pastel – Honfleur – Francja

Pastele/Pastels