Nasy

Nasy, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.VI, Warszawa 1885.

Nasy, niem. Nassen al. Salwin, dobra ryc. na Warmii, pow. reszelski, st. p. i tel. Biskupiec, 6 kil. odl., okrąg urz. stanu cywil. Rasząg; obejmują 234 ha roli or. i ogr., 30 łąk, 23 past., 98 boru, 7 nieuż., razem 392 ha. W 1526 r. nadaje Maurycy, biksup warmiński, na prawie magdeb. ad utrumque sexum Jerzemu Troszcze 12 włók w Kajtrenach i w Salwinie. R. 1702 mieszkała w Nasach Helena Lukrecja Troszkówna, żona Jana Hozyusza (ob. Kętrz., O ludn. pol., str. 561). Dobra należały dawniej do kameratu jeziorańskiego.