Ramsowo

Ramsowo, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IX, Warszawa 1888.

Ramsowo 1.) niem. Gross Ramsau, wieś kość. na pols. Warmii, pow. olsztyński, 4 klm. na płn.-wschód od st. p., tel. i kol. żel. Wartemborku. Obejmuje 850 mr. Kościół paraf. p. w. św. Andrzeja. Mieszkańcy katolicy Polacy. Par. R. obejmuje wsie: R., Kierztanowo, Dobrąg, Gipsowo, Kromerowo, Klimkowo, Rycybałt, Katrajny. Wś założona 1379 r. Dokumentem biskupa warmińskiego Henryka z 9 września, otrzymuje brat tegoż Johannes Sorbom 70 włók na prawie chełm. Biskup mówi w dokumencie: „…. existimantes ecclesie et mense nostre nedum utile, sed eciam necessarium fore, ad solitudines seu loca deserta, in extremis territorii eiusdem ecclesie versus infideles sita et hactenus non inhabitata, homines ad inhabitandum allicere modis, quibus possumus, attrahere et vocare, ac pro conservacione et defesione eorundem locorum et aliorum diete ecclesie probos viros, qui in armis deserviant, providere. Attendentes eciam multa utilia servicia per dominum Johannem, fratrem nostrum germanum et advocatum…….. eidem fratri, eiusque veris heredibus et successoribus….. nemus dictum Rampsow, situm iuxta locurn dictum Dobring contulimus…..” (ob. Cod. dipl. Warm., III).

2.) R., dobra ryc., tamże, z fol. Baerenbruch i Zimnowem. Obszar 901 ha; cegielnia. W r. 1854 znaleziono tu 336 dobrze zachowanych monet arabskich. Leżały one nie głęboko w ziemi, na przestrzeni około 20 stóp kwadr. Zapewne je więc już dawniej kiedy ruszono, ale nie spostrzeżono. Między niemi znajdują się dwie z czasów panowania Omajadów (742 i 748 al. 9 po Chr.), 333 z czasów Abasydów, jedna z czasów Idrisydów w Maurytanii. Najpóźniejszą datą jest r. 828 po Chr., za panowania kalifa Al-Namun.
Ad. N.https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfebe5b7f89ebc8%26domain%3Ddomwarminski.pl%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fdomwarminski.pl%252Ffed0e5640c986%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=arial&href=http%3A%2F%2Fdomwarminski.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D390%3Aslownik-geograficzny-ramsowo%26catid%3D52%3Aslownik-geograficzny-krolestwa-polskiego%26Itemid%3D182&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=

Share