Promocyjne projekty Domu Warmińskiego

Od 2009 r. do grudnia 2011 r. Stowarzyszenie w ramach działania 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, realizowało projekty promocyjne dofinansowane środkami UE.

  • „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”

projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Braniewskim, Lidzbarskim, Olsztyńskim, oraz Gminą Reszel. Całkowita wartość zadania wynosi 620 900,00 zł, 85% wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków UE.

  •  „Dom Warmiński – Integracja różnych narodowości na terenie Warmii”

projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Braniewskim, Lidzbarskim, Olsztyńskim.

Całkowita wartość zadania wynosi 573 928,95 zł, 85 % wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków europejskich.

  •  „Dom Warmiński – Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii”

projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Braniewskim, Lidzbarskim, Olsztyńskim oraz Gminą Miejską Lidzbark Warmiński.

Całkowita wartość zadania wynosi 623 265,13 zł, 85% wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków UE.

Za cel projektów wyznaczono „otwarcie” Warmii na turystykę poprzez jej promocję za pomocą organizacji imprez, wydarzeń kulturalnych, a także publikację wydawnictw pokazujących jej historię. Wszystkie te zadania są przyczynkiem do zwiększenia świadomości i poczucia tożsamości mieszkańców, a dla turystów są dodatkową wartością w czasie spędzania urlopu na obszarze historycznej Warmii. Tak zaplanowane działania promocyjne pozwalają na rozwój turystyki oraz lepsze wykorzystanie unikatowych walorów wybitnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i cennego przyrodniczo krajobrazu Warmii.

W ramach projektów zorganizowano około 50 imprez, wydarzeń oraz innych działań okołopromocyjnych tj. publikacje, kalendarze imprez, czy przewodniki turystyczne.